Fredagspredikan – 27 mars 2015

Hazrat Khalifatul Masih inledde sin fredspredikan med att berätta om att den utlovade Messias (fvmh) publicerade många affischer långt innan han gjorde sitt anspråk på att vara den utlovade messias och han fortsatte göra detta ända fram till sin bortgång. Alla dessa affischer är en skatt för den religiösa världen. Det var hans djupa och passionerade önskan att rädda muslimer, kristna och människor av andra tron från undergång. För att åstadkomma detta arbetade han för det mesta själv. Även hans mindre affischer visade hans djupa oro och medkänsla för mänskligheten och dess reformation.

Hazrat Musleh Maud (fvmh) sade att trots sin ohälsa arbetade den utlovade Messias (fvmh) dag och natt. Han kunde få en affisch publicerad och innan oppositionen mot den hade dött ut kunde han publicera ytterligare en till. Vissa människor trodde att frekvent publicering av affischer skulle kunna ha en skadlig effekt, men den utlovade Messias (fvmh) brukade säga att man måste slå när järnet är varmt. Hans affischer kunde skapa en storm av protester. Trots detta fortsatte han att arbeta dag och natt med dem.

Under den utlovade Messias (fvmh) tid gjordes Tabligh genom affischer och broschyrer som bestod av två till fyra sidor. Deras publicering skapade en stor succé i landet. Det brukade publiceras cirka tusen till två tusen broschyrer, vilket var ett stort antal under den tiden. Hazrat Musleh Maud (fvmh) sade att eftersom Jama’at har vuxit sig betydligt större nu så borde kanske 100 000 broschyrer publiceras och utdelas.

För några år sedan gav Hazrat Khalifatul Masih V anvisningar till Jama’at om att förbereda små broschyrer och distribuera dem så att världen kan få lära sig om den sanna Islam och också informeras om att Gud har sänt den utlovade Messias för att återuppliva Islams budskap. Broschyrernas utdelning runtom världen har varit mycket framgångsrik. Jamia studenter i Spanien uppmanades att ta på sig denna uppgift till exempel och studenter till kanadensiska Jamia distribuerade dem i de centralamerikanska länderna som vidgade gränserna för Tabligh och resulterade i bai’ats. Enkel eller dubbelsidiga broschyrer bör regelbundet publiceras och distribueras.

Den utlovade Messias (fvmh) brukade säga att det fanns tre slags människor i Jama’at under hans tid. De som hade hört hans anspråk och hade försökt att förstå den och sedan blivit Ahmadier. De var medvetna om syftet med hans ankomst och de var också medvetna om att behövde göras uppoffringar precis som samfund till de tidigare profeterna hade varit tvungna till att göra. Sedan fanns det några som hade gått med i Jama’at bara på grund av Hazrat Nur ud Din (fvmh) som var deras mentor och de ansåg honom vara väldigt ädel och klok. Så de tog bai’at eftersom han hade tagit bait. De förstod inte visdomen bakom ankomsten av den utlovade Messias (fvmh) och syftet med hans uppdrag. Sedan fanns det några unga män som hade gått med i Jama’at eftersom de var angelägna om att vara en del av ett samfund av muslimer och det var därför som de gick med i Jama’at. När de insåg att huvudmålet med Jama’at var att skapa en religiös anda lämnade de. De var bara angelägna om att vara en del av en organisation och eftersom det inte var möjligt att ha detta arrangemang bland andra muslimer hade de anslutit sig till Jama’at. De ansåg att den utlovade Messias (fvmh) samfund enbart var en organisation inte ett trossamfund. Det de inte visste var att organisationer utvecklas på ett helt annat sätt än tro. Avancemang i tro kräver hög moral, känsla av uppoffring, Salat, fastan, tillit på Gud och att man lyder honom. Världens kan betrakta dessa karaktärsdrag som galenskap men i Guds ögon är de människor som följer dessa de klokaste.

I de tidigare dagarna var Jama’ats medlemmar oftast människor med låg inkomst och det fanns bara ett fåtal välbärgade individer. Detta till en så stor grad att Hazrat Khalifatul Masih I (fvmh) påpekade att enligt Koranen och Hadith var de första viktiga och framträdande människor sådana som inte trodde på Guds Profeter vilket också var ett tecken på sanningen med den utlovade Messias.

Idag med Guds nåd driver Jama’at hundratals skolor och högskolor runt om i världen och medlemmar i Jama’at inkluderas bland framstående experter och viktiga personer. I vissa ställen är Ahmadier ledamöter i nationella parlament och i Afrika har många Ahmadier höga ministerposter. De har inte bara uppnått hög status i världsliga termer men också förbättrat sig själva i sin uppriktighet.

I de tidigare dagarna mötte Ahmadier hårdhet på alla fronter. Bland annat av Maulawis som ansatte påbud mot Ahmadier och de onda använde dessa för att utföra ondska. Ahmadier vräktes ut ur sina hem och avskedades från sina jobb. Deras egendomar konfiskerades. Många flyttade till Qadian och detta satte enorm press på de magra resurser som Qadian vid den tiden hade till godo. Ändå är det förvånande att hundratals matades två gånger om dagen och folk i Qadian öppnade sina dörrar för dem som hade migrerat. Hela familjer kunde bo i enkelrum som erbjöds av värdarna. Varje morgon och natt bringade nya prövningar och ansvarigheter vilket människorna fick bemöta. Men fast tro på: “Är Allah icke tillräcklig för sina tjänare …?” (39:37) minskade dessa svårigheter.

Även idag förföljs Ahmadier i världen, främst i Pakistan men situationen är inte densamma som den var förr. Ahmadier har migrerat till alla delar av världen. När vi står inför svårigheter agerar Guds ord som stöd även i dag. Gud har aldrig lämnat oss och om vi håller kontakten med honom, kommer han inte att göra det i framtiden heller. Dock behövs det uppoffringar vilket Ahmadier gör och varje uppoffring öppnar upp för nya vägar med Guds nåd.

Den utlovade Messias (fvmh) brukade skildra en händelse, då han reste med häst och vagn från Amritsar. En stor hinduisk person rusade till vagnen först och satte sig med benen spridda. Den utlovade Messias (fvmh) fick då sätta sig på det lilla utrymmet som var kvar. Det var sommar och värmen var skoningslös. Gud såg då till att ett litet moln följde med vagnen hela vägen fram till staden Batala och gav därmed en välbehövlig skugga. Den hinduiska mannen tvingades då att anmärka: du verkar vara en speciell och helig person sänt av Gud.

Guds bemötande av sina tjänare vara förvånande för andra att skåda. Villkoret för detta är dock att ha fullständig hängivenhet till honom. Utåt sätt må Guds folk bli vanhedrade i världens ögon, men i slutändan blir de bland dem som är hedrade. Det börjar med hängivenhet till Gud som i slutändan belönas med gudomlig undsättning.

Den utlovade Messias (fvmh) sade att Gud sände honom för att ta bort bitterhet som hade utvecklats i relationen mellan Gud och hans skapelse och återigen ersätta den med kärlek och uppriktighet. Dessutom skulle han avslöja de religiösa sanningarna som hade blivit undanskymda från världens ögon och att uppvisa ett föredöme i fråga om andlighet som hade begravts under mörker av själviska begär! Slutligen, mer än något annat att återigen beså plantan av Guds enhet som har lämnat världen.

Därefter meddelade Huzoor att han skulle hålla begravningsböner för två personer, där en var Noman Ahmad Anjum från Karachi som blev martyr den 21 mars. Några beväpnade angripare sköt honom medan han var i sin butik. När räddningstjänsten anlände var det redan försent och Noman Ahmad Anjum avled på väg till sjukhuset. Han föddes i Rabwah 1985 och var en Moosi samt en hängiven ung Ahmadi. Må Gud upphöja honom!

Den andra var ingenjören Farooq Ahmad Khan Sahib, Naib Ameer för distriktet Peshawar som avled i en trafikolycka. Han föddes 1954 och även var en Moosi. Må Gud förlåta honom och vara barmhärtig mot honom!