Fredagspredikan – 6 Mars 2015

Hazhrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att recitera följande vers:

“O ni som tror! Var uppmärksamma på er plikt mot Allah och låt varje själ se till vad den sänder i förväg för morgondagen. Och frukta Allah, Allah är i sanning Väl-Medveten om vad ni gör.

Och var icke lika dem som glömde Allah, så att han lät dem glömma sig själva. Det är dessa som är överträdarna. ” (59: 19-20)

Den utlovade Messias (fvmh) belyste innebörden av denna vers genom att säga: ‘O de som tror, frukta Gud och var och en av er bör tänka på vad ni har gjort för livet efter detta. Och frukta Gud, han är välmedveten och allvetande och han håller ögonen på era handlingar. Det vill säga, han vet och kan skilja mycket väl och kommer därför aldrig att acceptera din ofullständiga praxis. ” (Tafseer av den utlovade Messias, Vol. IV, s. 338)

Detta måste förstås och uppskattas. Man bör följa rättfärdighetens väg och hålla ett öga på sina rutiner och hålla de frågor i åtanke, eftersom dessa kommer att pryda ens morgondag och man bör inte betrakta denna värld som allt så som icke-troende gör.

Hazrat Khalifatul Masih I (fvmh) sade att Gud har gett oss en princip för att lyckas i denna värld och den kommande och det är att bry sig om nästa liv. Denna princip pryder ens liv i denna värld, liksom nästa. För att förbereda sig för livet efter måste man börja här och nu.

Den tidigare nämnda versen är en av de verser i koranen som reciteras under en nikah. Det är en av de sista verserna som läses under nikah predikan. Under en nikah uppmärksammar Gud många punkter; att ta hand om familjerelationer och att anta ärlighet möjliggör för en att öva dygder och uppfylla skyldigheter som tillkommer med en relation. Dessutom, följa Gud och hans sändebuds befallningar och veta att om en håller livet efter i åtanke kommer denne automatiskt att lyda Guds befallningar.

Det finns många befallningar från Gud och hans sändebud som hjälper till att göra familjen/giftmålet ytterst trivsam. Om dessa befallningar följs kan ens familjeliv i det här livet blir paradis-liknande. Dessutom kan man erhålla välsignelser för livet efter för sina goda gärningar. Dessa välsignelser är inte begränsade till just den individen som utför de goda handlingarna, utan också dennes barn kan bli mottagare av dem.

Det kommer många tillfällen i våra liv då vi inte följer rättfärdigheten och inte håller livet efter i åtanke. Omärkbart ger vi prioritet åt världsliga ting över Guds befallningar. På grund av vår oförmåga och brister förstör vi vår framtid i den här världen liksom livet efter.

Hazrat Khalifatul Masih I (fvmh) sade att man bör ha tro på att Gud vakar över allt man gör. Om människan tror på att den som härskar och styr över honom/henne är allvetande och vakar över alla typer av ondska, bristande förmågor och lättja och skulle straffa en för det, kan denne undvika straff genom att ta en vederbörlig åtgärd. Detta är den typ av tro man bör ingjuta. Om man inte utför uppgifter med redlighet även när det kommer till världsliga ärenden blir resultaten inte acceptabla. Versen (59:19) som riktar ens uppmärksamhet till morgondagen har en stor betydelse.

Vi måste ingjuta tron att Gud vakar över varje handling och vi måste också ingjuta tron att alla typer av förvillelser och lättjan, oavsett hur obetydliga vi kan anse de vara, inte är omtyckta av Gud. Genom att fråga de troende vad de gör för morgondagen har Gud befallt oss att följa rättfärdighet i familjefrågor, i affärsfrågor samt frågor av nationell och internationell räckvidd. Man kan tycka att världsliga frågor inte har något samband med tron, men en troende uppmanas att följa rättfärdighet. Ibland kan människor vidta vissa åtgärder för att undvika världsliga förluster men man bör komma ihåg att varje steg som tas för att erhålla fördelar genom förvillelse, avlägsnar en från tron. Så småningom driver det bort en från religionen och Gud. Därför bör varje individ ha i åtanke konsekvensen av ens handlingar, eftersom Gud vakar över allt vi gör. Om vi utför en handling med en god avsikt och utför den för att uppnå Guds välbehag kommer vi att belönas med flertal belöningar ifrån Gud. Om vi lyckas uppnå denna nivå av rättfärdighet kommer vår Jamaat att göra stora framsteg, vilket kommer åskådliggöras för hela världen.

Den heliga profeten (fvmh) sade att Satan flyter i venerna på varje människa precis som blod och tillade att Satan i hans blodomlopp hade blivit en muslim.

När vi är sjuka kan vi få en infektion som träder in i vårt blodomlopp. Inledningsvis är vi inte ens medvetna om sjukdomen och i ett tidigt skede kan ibland inte ens läkarna sätta fingret på vilken sjukdom som har tagit sig in i vårt blod. Det finns virus i överflöd idag, vilket vi kan se genom alla sjukdomar som existerar. Dock är den farligaste sjukdomen i dessa dagar den andliga sjukdomen som härjar. Människan vet inte ens när eller hur Satan kommer in i blodomloppet. När det kommer till värdsliga sjukdomar kan vi åtminstone känna vissa symptom och tack vare dessa söka medicinsk hjälp. Detta går dock inte när det kommer till själsliga sjukdomar. Ens nära och kära märker tecken på andliga sjukdomar och försöker ge råd till en. De som har nått senare stadier av andlig krämpa anser råd av sina nära och kära som felaktiga. Sataniska attacker och andliga krämpor är mycket värre och långt farligare än fysiska krämpor eftersom människan inte är förberedd på botemedel. Det är därför som sanna troende bör vidta försiktighetsåtgärder, så att dessa kan undkomma sådana attacker. Vi behöver ständigt kämpa och utföra goda handlingar för att skydda oss eftersom andliga krämpor frodas. Vi bör komma ihåg att en sann troende alltid fruktar Gud.

De andligt sjuka anser sig själva inte vara sjuka. I själva verket när deras sympatisörer försöker hjälpa dem tycker de att det är sympatisörerna som inte är friska. Detta resulterar i inget annat än ödeläggelse. Generellt sett glömmer människan Gud på tre sätt. Dem första är de som inte tror på Guds existens och det finns ett stort antal människor i dessa dagar som inte gör det. Dessa människor är tydligen utbildade och använder sig av media och internet för att förgifta de unga och sårbaras sinnen. Dem andra är de som inte har en fullständig tro på en allsmäktig Gud. Dessa människor tror på Guds existens som skaparen och tror att hela universum styrs med Guds kraft. Den tredje gruppen innefattar de som är så insjunka i världsliga frågor att de har glömt Gud. De kan utföra Salat eller be när de kommer ihåg det, men minns inte att Salat är obligatoriskt för sanna troende. De som glömmer Gud når slutligen ett stadium av moralisk och andlig nedgång som gör att de förlorar inre frid.

När Hazrat Khalifatul Masih besökte Kenya träffade han en politiker som sade till honom att han också hade träffat Hazrat Khalifatul Masih IV (fvmh) som hade rått honom något som hade visat sig vara mycket fördelaktigt. Rådet var att komma ihåg att Gud vakar och kommer ihåg allt en person gör. Denna politiker var kristen. Om han kunde dra nytta av detta råd, hur mycket mer fördelaktigt skulle då detta råd inte vara för en sann troende som har ålagt sig att följa Guds befallningar. Om man glömmer Gud ingår man bland de upproriska. Versen från början av predikan tydliggör att om man inte antar rättfärdighet, inte är orolig för livet efter och inte följer Guds bud kommer man att bli en av de upproriska. De upproriska är de som bryter mot de gränser som Gud har satt och som är indragna i synder, långt från ärligheten.

Hazrat Khalifatul Masih I (fvmh) sade att människan stöter på många problem i livet, men ljuvligheten för den rättfärdiga människan är att aldrig låta någon perversion komma emellan dennes kontakt med Gud. Vi får aldrig avsluta vår kontakt med Gud eftersom att han aldrig släpper tag om oss varken när vi lever eller när vi dör.