Hazrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att säga att det finns en fråga som tas upp i nutid, kanske mer än någonsin tidigare bland de unga, de som inte har haft ordentlig vägledning och de som inte följer religionen till fullo. Frågan är att eftersom världslig utbildning leder till god moral, vad är då poängen med att stå vid religion? De säger att moral kan ingjutas utan någon religiös utbildning samt att människor som inte följer religionen har högre moral än religiösa människor. I synnerhet har detta påstående riktats mot anhängare till islam.

Ansträngningar görs kontinuerligt för att påverka våra ungdomar tankar så att de går emot religionen. En bra aspekt av västerländsk utbildning är att den betonar forskning och utforskning, men detta måste göras metodiskt. Föräldrar kan inte alltid ge ett tillfredställande svar till ungdomar när de ifrågasätter religionen i dessa frågor. Detta, antingen på grund av tidsbrist vilket orsakas av samhälleliga eller ekonomiska påtryckningar eller för att de helt enkelt inte har kunskapen. Som ett resultat kan föräldrar vid många tillfällen undertrycka frågorna istället för att besvara dem. Detta leder till att ungdomar börjar tro att även om islam påstår sig vara en sann tro med resolutioner på alla problem, har den inte svaren till saker i praktiken och i takt med tiden.

Ungdomar tar till sig allt detta i tysthet, men friheten till att göra det de vill leder till att de succesivt tar avstånd från religionen. Som ett resultat kan vi finna människor bland muslimer som förkastar religionen och Guds existens även om islam är en levande tro. I bakgrund till detta bör vi alla fundera på hur vi ska utöva vår tro och även inspirera våra ungdomar till att göra detsamma.

Islam är en perfekt religion, den heliga Koranen är en komplett bok och den tillsammans med den Helige Profetens (fvmh) levnadsätt finns framför oss. Det var den heliga profetens (fvmh) levnadssätt som genererade en revolutionerande förändring i hans följeslagare (må Allah vara nöjd med dem), de förstod tron, de förstod moral och de hade också framgångar i den materiella världen. De höll alla tre aspekter inom sin kontext.

Både ungdomar och vuxna bör försöka förstå rätt moral, materiell framgång och andlighet och sedan tillämpa denna kunskap i praktiken. När ungdomar börjar förstå dessa punkter kommer det att öppna upp möjligheter till framgång för dem och de kommer att inse hur vacker undervisning av islam är och de kommer att känna igen lögnerna som uttalas av islams baktalare.

Det är svårt att utskilja religion, moral och människans materiella behov. En religiös person kan inte skilja moral från religionen och denne överger inte heller tanken av att ha materiella ting. För detta skulle stoppa de materiella framstegens kretslopp. Människor som inte följer religionen hävdar att människan behöver god moral och materiell framgång. Dock kommer en sann muslim alltid att hävda att människan också är i behov av religion eftersom det tar människan närmare Gud.

Islam är ensam om att hitta korrelationen mellan andlighet, moral och materiell framgång. Men en stor majoritet av muslimerna förstår inte religionens sanna innebörd och missbrukar moral och materiella fördelar till religionen i en överdrift, så pass mycket att det driver dem bort från religionen. Bortsett från det viktigaste i islam, så som Salat och fasta, hävdar vissa ”religiöst kunniga” att konventioner, demonstrationer etc. också är en del av islam och de som inte deltar i dessa är icke troende eller apostater. Även denna hållning överskrids och varje sekt delar ut fatwor mot de andra vilket orsakar ännu fler konflikter. Allt detta leder i sin tur till att extremistgrupper formulerar så kallade religiösa lagar som orsakar våld, mord och förödelse. Situationen i Syrien, Irak, Afghanistan och Pakistan har framkallats av fiktiva lagar som har tagits fram i religionens namn! En fransk journalist som släpptes från IS fångenskapen såg handlingar utföras där som stred mot Islams läror av den kunskap han hade. Han frågade vid ett tillfälle medlemmar till IS om dessa handlingar legitimeras i Koranen, de svarade att de inte visste vad Koranen och Hadith sade, vad de följde var deras egen lagstiftning. Varje religiös lärd och varje Maulana verkar ha skapat sin egen bild av religionen och det finns inga likheter kvar mellan sann islam och islam som de utövar. Detta är anledningen till en stor majoritet av människor har vänt sig bort från religionen.

Å andra sidan försöker den utvecklade men icke-religiösa västvärlden att göra moral och andlighet till en del av den materiella världen. Om reflekterar över dessa fenomen säger de att det är en del av den mänskliga dynamiken och de ser på moral som något som är till nytta för världen. De funderar över religionen och säger att religionen räddar outbildade eller mindre utbildade människor från att begå brott. De säger dessutom att de som redan har en god moral inte behöver religionen.

Den heliga Profetens (fvmh) levnadssätt kan iakttas för att förstå sambandet mellan moral, andlighet och materiella framgångar. Han var världens reformator i dessa tre frågor. Hans välsignade liv är en komposit av dem alla. Han sade att utan bönen är människans tro inte fulländad. Medan dyrkan av Gud är nödvändig betonade han också andlig utveckling. Kopplingen mellan bönen (dua) och människan är som kopplingen mellan en mor och hennes barn. Dua innebär att ropa efter någon och enbart någon som man är säker på kan hjälpa en. Tre faktorer är nödvändiga för att be. För det första måste man vara säker på att ens bön kommer att lyssnas på, för det andra måste man vara säker på att den man kallar på har makten att hjälpa en. För det tredje måste man ha inneboende kärlek och hängivenhet åt den man ropar efter och att man enbart vänder sig till den personen och ingen annan.

Den Helige Profeten (fvmh) såg vid ett tillfälle några bönder pollinerande dadelträd genom att de maskulina delarna av trädet fick komma i kontakt med de feminina delarna. Han föreslog till dem att inte göra det och låta pollinering ske naturligt genom vinden. Bönderna övergav då sin praxis men som resultat hade de den säsongen inte en bra skörd. När den Helige Profeten (fvmh) informerades om detta, sade han att han inte hade befallt dem att överge praxisen. Han sade att deras kunskaper i dessa frågor var högre än hans. Således, separerades den materiella aspekten från den religiösa i detta sammanhang. Vi ser att den heliga profeten (fvmh) talar om för sitt folk att de vet mer än honom om världsliga frågor och i dagsläget har Maulawis som ständigt är redo att förklara människor som kättare! Sedan har vi den andra sidan av myntet, västvärlden som enbart understryker materiell framgång.

Västvärldens filosofer säger att det inte är en fråga om hur Gud skapade människan, det är hur människan skapade Gud. De anser att människan var på jakt efter en perfekt förebild och när denna förebild inte förekom i mänskligheten, övergick tankarna gradvis till skapandet av en perfekt varelse och detta ansågs som konceptet Gud. Detta är hur dessa människor har gjort begreppet Gud till en materialisk aspekt. Gradvis vände de sig bort från religionen och de nuvarande filosoferna är till stor del ateister. De allra flesta människor i väst tror inte på Guds existens och de anser att moral och materiell framgång är allt. Medan Maulawis är provocerande och de gör allt till en religiös fråga.

Vi är lyckligt lottade att vi är Ahmadier, att den utlovade Messias (fvmh) räddade oss från dessa frågor och har väglett oss till att följa den välsignade vägen som den Helige Profeten (fvmh) lärde ut. Han lärde ut att dyrkan av Gud är det viktigaste, att det är syftet med vår skapelse. Dock har ens egna jag också rättigheter precis som ens fru och grannar. För att uppfylla dessa rättigheter och förpliktelser måste vi använda oss av tre typer av resurser. För det första, bönen och tillbedjan av Gud för det andra kontrollera våra känslor och reflektera över mänsklig psykologi, för det tredje att vara ärlig i sin anställning eller yrke och söka kunskap om världens vetenskaper.

Om vi reflekterar över detta inser vi att ärlighet i arbetet kan leda till att vi förbättrar vår moraliska, andliga och materiella liv. Likaså för att uppfylla skyldigheten till familjen måste vi be, kontrollera våra känslor och möta deras materiella behov. Rättigheter till grannen/samhället kommer att uppfyllas med böner, genom att fullborda de förpliktelser man har till dem och genom att förstå hur de tänker så att islams budskap kan tas till dem på ett lämpligt sätt. Genom att arbeta hårt inom våra yrken blir vi samhällsnyttor och när alla praktiserar detta kommer samhället att bli värld full av moral, andlighet och materiell framgång.

Många i den muslimska världen missbrukar religionen och använder den till sin egen vinning vilket har skapat stor förödelse. Dessutom har de förlorat både i materialiska termer såväl som andliga. Västvärlden gav företräde till världsliga frågor över tron, men de lyckades åtminstone att uppnå sina världsliga mål även om det var genom fel medel. Den utlovade Messias (fvmh) sändes för reformering av båda dessa extrema motpoler. Det är vid sådana tillfällen som Gud sänder sitt folk till världen så att de kan skapa ordning och vägledda de vilseledda människorna.

Det finns olika sätt att uppnå moralisk, andlig och materiell framgång, men det finns också ett gemensamt sätt och det är att skapa en perfekt förbindelse med Gud. Moralitet uppnås genom att sträva efter den och materiell framgång uppnås genom att försöka sträva efter den men resultaten av båda dessa ansträngningar är begränsade inom den egna sfären. Medan de som försöker uppnå andlighet beviljas allt. Följeslagarna till den heliga Profeten tog inte hans Bai’at eftersom de ville skapa breda vägar eller ville ha renlighet runt om sig. De reciterade snarare att “Det inte finns någon värdig tillbedjan förutom Allah och Muhammed är hans sändebud” och detta reformerade deras moral och även deras världsliga frågor.

Den utlovade Messias (fvmh) brukade säga att om människan vänder sig till Gud kommer den att behandlas så som de behandlades i det förflutna. Det som behövs är att människan underkastar sig till Gud med fullkomlig uppriktighet eftersom detta frambringar framgång. Vi bör göra ansträngningar för att uppnå närhet till Gud, försöka förstå religionen som sändes av Gud och göra Guds kärlek till en naturlig del av oss. Detta kommer att leda till att vi uppnår hög moral och vi kommer också att få materiell framgång. Om vi försöker tar del av det gudomliga ljuset kommer vi sannerligen vara bland de som erhåller Guds välsignelser. Om vi försöker ta del av det gudomliga ljuset kommer det att skingra mörkret som består av falskhet, lättja, bedrägeri och andra sjukdomar och hög moral kommer att ingjutas i oss. Om vi vill rädda vår nästa generation från de dåliga effekterna av materialismen kommer vi att behöva förklara korrelationen mellan religion och moral för dem. Om vi vill uppnå materiell framgång genom andlighet/religion måste vi försöka skapa en sann förbindelse med Gud.

Fredagspredikan - 27 mars 2015
National Ijtema 2015 - Program