Fredagspredikan – 5 juni 2015

Denna veckans fredagspredikan hölls i Tyskland med anledning till den årliga Jalsa Salana, vilket är en viktig del av Jama’at Ahmadiyya oavsett vart i världen det hålls.

Hazrat Khalifatul Masih inledde sin predikan med att säga att det fanns en tid då det var svårt till och med för människor som bodde i Indien att ha råd att resa till Qadian på Jalsa Salana. Den utlovade Messias (fvmh) brukade uppmana Ahmadier att spara under året för att ha råd med resekostnaderna till Qadian. Idag, i de utvecklade länderna är antalet bilar till ahmadier som reser till Jalsa så många att arrangörerna knappt kan arrangera så att alla får parkeringsplatser. Förfäder till många deltagare i dagens Jalsa skulle ha uthärdat många svårigheter för att delta i Jalsa, men idag kan deras avkommor på ett bekvämt sätt ta sig dit. Man skall därför fråga sig om man känner den tacksamheten som man bör känna över att vara så välsignad? Har vi en lika hög nivå av tro och anslutning med Gud som våra förfäder hade? Några av våra äldre som levde vid den utlovade Messias (fvmh) tid och som accepterade honom, önskade att besöka honom men kunde inte göra detta på grund av ekonomiska skäl. Medan idag reser folk till andra länder på ens egen bekostnad för att delta i Jalsa och lyssna på Khalifa till den utlovade messias (fvmh). De som är ute efter att finna sanningen och som ännu inte accepterat Ahmadiyyat reser också från olika länder att delta i Jalsa.

Även om det är glädjande att saker och ting har förändrats till det bättre och Guds budskap sprider sig snabbt runt om i världen, bör familjer till de äldre självreflektera över var står de i fråga om förbindelse till Gud, tro och iakttagandet till alla gudomliga befallningar. Det bör finnas en stor oro om det sker en nedgång i dessa frågor. Vi kan vara framgångsrika i materialistiska termer, men vårt andliga tillstånd kan ta skada av detta. Ibland sjunker vissa människor så djupt in i det världsliga att de hamnar i knät på Satan och kommer enbart till Jalsa som en tradition. Ansträngningar bör göras för att identifiera våra svagheter under Jalsa så att vi kan förbättras. Vi bör be att varken vi eller vår nästa generation ska råka ut för Guds vrede.

Jama’at växer ständigt eftersom Gud öppnar upp hjärtan och gör det möjligt för människor att ansluta sig till Jama’at. Må de som ansluter sig till Jama’at förbättra sin tro och även vara bland dem som uppfyller förutsättningarna för att delta i Jalsa!

Den utlovade Messias (fvmh) sade att syftet med Jalsa Salana är att utveckla sin förbindelse med Gud, att leva sitt liv i enlighet med Guds befallningar, att uppfylla de förpliktelser en har gentemot sina bröder och att sprida Guds budskap till världen. Allt detta kräver ansträngningar och uppoffringar. Jalsa Salana är inte en världslig evenemang och det är inte en källa för att uppnå världsliga mål. Människor som kommer till Jalsa bör engagera sig till minnet av Gud och göra det kontinuerligt. En fördel med hågkomsten av Gud är att det drar uppmärksamheten hos andra att engagera sig i det istället för att spendera tid på prata om annat. Jalsa dagarna bör nyttjas som den utlovade Messias (fvmh) förklarade och förväntade av oss. Detta var att stärka bandet med Gud och fylla ens hjärta med kärlek till Guds skapelser. Eventuella missförstånd och dispyt mellan människor bör elimineras under Jalsa. Vi kommer enbart att kunna ta Guds budskap till andra i ordets rätta bemärkelse först när vi utvecklar en förbindelse med honom.

Det är Guds nåd som gör att han sänder sina utvalda till oss och vi skall verkligen känna oss lyckligt lottade att vi har accepterat den Gud har skickat för denna era. Han kom och undervisade oss om Guds rättigheter, de rättigheter Guds skapelser har och uppmärksammade oss om att undvika individuella och allmänna synder. Vi har tagit Bai’at och om vi inte fokuserar på dessa frågor kommer vi inte att uppfylla vårt ansvar. Guds profeter kom till världen för att skapa revolutionerande förändringar. Gud visade en vision för den utlovade Messias (fvmh) där han skapade en ny värld och en ny himmel, vilket skulle kräva nya människor. Detta var en manifestation av den revolutionerande förändring som den utlovade messias (fvmh) skulle bidra med.

Den perfekta demonstrationen av att skapa en ny värld och en ny himmel presenterades naturligtvis av den helige Profeten (fvmh). Han anlände bland människor som inte hade en aning om begreppet ”En Gud” och på grund av den revolutionerande förändring som han förde, blev dyrkan av en Gud mer av en näring för de människorna än vanlig mat. Kvinnor på den tiden överträffade också i dyrkan av Gud. Den heliga profeten (fvmh) hedrade kvinnorna och deras starka tro samt etablerade deras rättigheter och gav dem status i ett samhälle där de inte hade någon status.

Den Heliga Profeten (fvmh) förde revolutionerande förändringar överallt och i alla områden. Tack vare honom skedde ett stort mirakel, vilket var att de som inte hade någon tro på Gud blev bland dem som övergick till att vara de mest gudfruktiga människorna. Detta var den nya jord och ny himmel som kom till stånd efter hans ankomst. Det fanns en tid när islam följdes och praktiseras i all sin ära, men idag har många muslimer förstört detta. De bekänner fortfarande: “Det finns ingen Gud utom Allah …” men detta har ingen positiv inverkan på dem eftersom att de inte förstår dess sanna innebörd. De är muslimer enbart vid namn men icke vid sina handlingar. Det finns många bland dem som säger sig vara Guds tjänare och ber fem gånger om dagen, men deras handlingar är avgudadyrkande. Många välutbildade människor i Pakistan besöker helgedomar till Pirs (helgon) på ett avgudadyrkande sätt. Extremistgrupper bildas i islams namn, dessa verkar känna till ett ord; Jihad och även detta i ett felaktigt sammanhang vilket vänder människor bort från religionen. Det var oerhört viktigt för Messias att komma under en sådan tid för att skapa ny jord och en ny himmel.

Det finns många ting som endast Guds profeter förstår sig på. Den utlovade Messias (fvmh) framförde efter 1400 år många ting som redan existerade men som muslimer inte hade rätt insikt i. Till exempel att alla världsreligioner har varit sanningsenliga, men att deras läror har förvrängts i senare skeden. Buddha, Zoroaster och Krishna var alla sanningsenlig. Människor som följer de korrekta lärorna till deras ledare är i mycket bättre skick än resten. Den utlovade Messias (fvmh) framförde att undervisningen hos alla tidigare Profeter till Gud var mot Satan, hade de varit annorlunda, skulle ingen ha följt dem. Denna punkt nämns i den heliga Koranen.

Idag bekräftar muslimer att alla världsreligioner är baserade på sanning, men de accepterar ändå inte den utlovade Messias (fvmh). De är glada och öppna med att informera människor som tillhör andra religioner att islam accepterar deras tro-grundare. Vissa muslimer erkänner och accepterar också nu Jesu död (fvmh), vilket är en del av den nya jord och nya himmel som den utlovade Messias (fvmh) formade.

Med Guds nåd accepterade vi den utlovade Messias (fvmh) och nu vill Gud att våra handlingar skall bli bättre genom den utlovade Messias, så att vi kan göra nytta och gott på denna jord. Den utlovade Messias (fvmh) har försett oss med den nödvändiga kunskapen för detta ändamål och det är nu upp till oss att använda den.

Vi måste självreflektera. Det är fundamentalt att varje befallning i den heliga Koranen ska leda till en positiv förändring hos oss och som det förklarades av den utlovade Messias (fvmh) måste vi vara med och skapa en ny jord och ny himmel.

Den utlovade Messias (fvmh) sade att människor planerar och vidtar konkreta åtgärder, men ignorerar bönen. Folk förlitar sig för mycket på materiella medel medan bönen förlöjligas. Detta är ett farligt toxin som sprids i världen. Han sade att Gud vill få bort denna toxin och det är en anledning till att Gud etablerade den utlovade Messias samfund och gav honom det uppdraget. Den utlovade Messias (fvmh) sade att detta är en era av andliga konflikter. Satan attackerar islam, men Gud har upprättat Ahmadiyyat för att besegra honom.

Varje Ahmadi måste göra större ansträngningar för att leva upp till detta. Den utlovade Messias (fvmh) sade att gudomliga bud är tvåsidiga. Det första att inte associera något partner med Gud eller hans egenskaper och hans dyrkan och det andra att vara barmhärtig mot mänskligheten, inte bara mot ens nära och kära, utan hela mänskligheten oavsett ras eller religion. Gud vill att man anförtror honom frågan om ens fiender och inte söker hämnd själv. Ju mer ödmjuk man är desto större är Guds välbehag.

Må vi uppfylla den utlovade Messias (fvmh) förväntningar på oss angående tro och handlingar och må vi skapa en ny jord och en ny himmel och må vi bistå den utlovade Messias (fvmh) med vår nya jord och himmel!