Fredagspredikan – 22 Mars 2013

Hadhrat Khalifatul Masih inledde fredagspredikan med att konstatera att den 23 mars, är den dag som firas som den utlovade Messias dag. Med hänsyn taget till detta skulle dagens predikan baseras på sanningen i den utlovade Messias (fvmh), Guds undsättning och stöd för honom, behovet av en imam och den utlovade Messias (fvmh) kallelse till muslimer att ta emot honom.

En poetisk vers i urdu skriven av den utlovade Messias (fvmh) har följande lydelse:
Det var Messias tid och ingen annans.

Hade inte jag kommit, hade någon annan gjort det!

Den utlovade Messias (fmvh) anger i ett av sina tillkännagivanden: “Vissa dåraktiga människor tror att jag falskeligen påstås vara mottagare av uppenbarelser. Detta är felaktigt. I själva verket hände det genom Gud som har skapat himlarna, jorden och universum. I tider då tron på Gud försvagas, skapas en man som jag och Gud samtalar med folk genom mig för att visa Guds underverk. Till en sådan grad att folk kommer förstå att Gud verkligen existerar.”

Den utlovade Messias (fvmh) sade: “De jordiska och himmelska händelser som är ett tecken på uppkomsten av den utlovade Messias har alla kommit att passera i min tid. För längesen ägde lunar och solförmörkelser rum i månaden Ramadan och även kometen dök upp. Jordbävningar har också kommit och det har varit ett utbrott av pesten. Kristendomen har spridit sig över hela världen med stor kraft och som det redan var skrivet har jag blivit kallad otrogen. Kort sagt har alla tecken dykt upp och den kunskap och insikt som styr människor till sanningen har också framförts. ”

Angående hans sannfärdighet, har den utlovade Messias (fvmh) skrivit: ” De har rätt att fråga varför de skulle tro på mig som den utlovade Messias, och på vilka grunder jag baserar detta påstående? Svaret är att alla de uppgifter som nämns i den heliga Koranen och Hadith med hänsyn till utlovade Messias har anknutits till mig, min era och mitt land. Som till exempel ålder, landet och staden där den utlovade Messias skulle uppvisas och de omständigheter som kallade speciellt för dennes ankomst, de jordiska och himmelska händelser som hade angetts som tecken på dennes ankomst, och den kunskap och lärande som skulle vara dennes kännetecken, har alla förenats i mig. Utöver dessa, och för att ge en bättre tillfredsställelse har jag stärkts genom gudomligt stöd. ”

Indikationer som ges i den heliga Koranen visar att han Heliga profeten(fvmh) dök upp i likhet med Moses(fvmh) och att raden av kalifat efter den heliga profeten(fvmh) skulle vara mycket lik den raden av kalifat som upprättades efter Moses(fvmh). Precis som när profet Moses(fvmh) utlovades att då profetskapen Bani Isra’il skulle nå sin gräns och Bani Isra’il skulle delas in i många sekter, där alla skulle motsäga varandra, till en sådan grad att en del skulle förklara andra att vara otrogna. Då skulle Gud den allsmäktige presentera en efterträdare, dvs profeten Jesus(fvmh) för att stärka tron på Moses(fvmh). Han skulle samla de spridda fåren i Israel och föra får och vargar tillsammans på ett ställe. Han skulle vara en domare för alla sekterna i Bani Isra’il, och han skulle reda ut deras meningsskiljaktigheter och ta bort all agg och illvilja. Likaså var ett liknande löfte skrivet i den heliga Koranen i versen: “Och han kommer att uppresa honom bland andra av dem vilka ännu icke har förenat sig med dem. … “(62:4) Många detaljer om detta anges i Ahadith. Till exempel nämns det att muslimer skulle bli uppdelade i lika många sekter som judarna, de skulle bestrida varandra, karakterisera varandra som otrogna, öka hat och fiendskap mot varandra, fram tills den tid då den utlovade Messias skulle visas som en rättskipare. Han skulle ta bort all agg och fientlighet. Under hans tid kommer vargen och fåren sammanföras.
‘(Kitab-ul-Bariyyah, Ruhani Khaza’in, vol 13, sid 254-257, fotnot -. Essence of Islam, vol IV, sid 62 -. 65).

Den utlovade Messias (fvmh) skrev: “Det finns en otrolig parallell i Koranen och Hadith som indikerar på att Messias som skulle skickas av Gud den allsmäktige skulle anlända i det fjortonde århundradet efter Jesus (fvmh), precis som Jesus (fvmh) föddes i det fjortonde århundradet, 1300 år efter Moses (fvmh).

Den utlovade Messias (fvmh) berättade också om att Sheikh Ibn e Arabi hade skrivit att den utlovade Messias skulle födas som en tvilling, den andra tvillingen skulle vara en flicka. Han förutsade också att den utlovade Messias härkomst skulle vara kinesisk, dvs. hans förfäder skulle ha bott i den kinesiska regionen. Gudomlig vilja uppfyllde allt detta eftersom den utlovade Messias (fvmh) föddes med en tvillingsyster och hans förfäder bodde i Samarkand, som är associerat med Kina.

Han sade att i enlighet med den heliga Koranen kan ett anspråk på att vara Guds sändebud endast bevisas när tre aspekter verifieras. För det första skall det backas upp av en bestämd, tydlig och uppenbar vittnesbörd, det vill säga en vittnesbörd som inte strider mot Guds Bok. För det andra skall de intellektuella argumenten vara bekräftande och verifierande samt för det tredje skall himmelska tecken validera anspråket. Han sa att hans anspråk hade bevisats genom dessa tre argument och resonemang.

Han sade också att Bukhari Hadith uppger att den utlovade Messias kommer att vara annorlunda utseendemässigt gentemot den tidigare Messias (Jesus, fvmh). Den Heliga Profeten (fvmh) såg Messias gå runt Ka’ba i en uppenbarelse och berättade att han hade ljusbrun hy och rakt hår, medan Israels Messias (fvmh) hade en rödlätt hy och lockigt hår. Detta klargör att Messias kommer anlända som en separat individ.

Den utlovade Messias (fvmh) skrev: “Mina motståndare bör återspegla i sina hjärtan att om jag är den utlovade Messias, kan det då vara tillåtet för dem att smäda och förbanna en som den heliga Profeten(fvmh) hade beskrivit som en av hans armar och som han hade skickat som ett tecken på fred och som han kallade bedömaren, Imamen och representant till Gud? “Låt dem behärska sin ilska och reflektera, inte för min skull utan för Guds och hans sändebuds skull .

Jag har inbjudit dem gång på gång att komma till mig, så att deras tvivel kan avlägsnas, men ingen av dem har kommit fram. Jag har givit alla ett slutligt fastställande, men ingen har uppmärksammat det. Jag föreslog att man skulle åkalla Gud och be till honom med tårar så att han kan avslöja sanningen för er, men ni gjorde ingenting och fortsatte leva i förnekelse.
Gud har sannerligen uttryckt sig om mig som:

En varnare kom till världen och världen accepterade inte honom,
men Gud kommer att acceptera honom och tillkännage hans sanning med kraftfulla medel.

Är det rimligt att en person som är sann skulle förstöras? Är det tänkbart att en person som skulle vara sänt av Gud borde förstöras? O ni folk, strid ej mot Gud. Detta är ett ärende som Gud har avsett för er skull och för er tro, så skapa inte hinder för er själva. Ni har inte styrkan att konfrontera Gud. Om allt detta hade varit falskt, skulle inga av era attacker varit nödvändiga. Gud själv skulle ha förstört mig. Himlen bär vittne och ni hör inte, jorden ropar: En behövs, en behövs, och ni uppmärksammar ej! O olyckliga människor! vakna och se att vi är i en tid av nöd, där islam har förtrampas och dess följeslagare sägs vara lögnare. skulle då inte Gud skicka någon som upprättar den sanna Islam.? Förstå att himlen närmar sig och dagarna är nära då varje öra skall höra bekräftelsen: “Jag är närvarande”. (Kitab-ul-Bariyyah, Ruhani Khaza’in, vol 13, sid 228 -330 -.. Essence of Islam, vol IV, sid)

Därefter gav Hadhrat Khalifatul Masih en sorglig nyhet om bortgången av Chaudhry Mubarak Musleh Din Ahmad Sahib. Han avled den 16:e mars och uppnådde en ålder på 79 år. Både hans far och farfar var följeslagare den utlovade Messias (fvmh). Han dedikerade personligen sitt liv till Jamaat 1949 och tjänade Jama’at i över 57 år. Må Gud upphöja honom!