Fredagspredikan – 17 Maj 2013

Hazrat Khalifatul Masih V inledde sin fredagspredikan med att recitera följande vers:
”Endast den kan underhålla Allahs Moskéer som tror på Allah och den yttersta dagen och förrättar bönen och betalar zakat och icke fruktar någon förutom Allah, så det är dessa som kan bli rätt vägledda .”

Med Guds nåd har Ahmadiyyas Muslimska Jamaat i British Columbia, Kanada välsignats med förmånen att bygga en moské.
En moské har sin egen betydenhet och signifikans. Minareter, kupolen och själva formen av en moské lämnar ett intryck hos medlemmarna i jamaat, på omgivningen samt resten av medlemmarna i samhället.

Byggandet av moskéer öppnar även upp nya vägar för introducerandet av islam till andra och nya möjligheter uppstår för att förmedla budskapet om islam till samhället. Dessutom så samlar det människor så att de tillsammans kan dyrka den enda Guden. Detta är anledningen till att den utlovade Messias (as) har bemärkt byggandet av moskéer så starkt.

Den helige Profeten (sa) sade :
Inna mal a’maalo bin-niy-yaat, vilket betyder att belöningen för en gärning bygger på avsikten bakom handlingen.

Den utlovade Messias (as) sade att de som är helt engagerade i Guds kärlek är de sanna momins, de sanna troende.
Den Helige Profeten Muhammad (as) har beskrivit egenskapen hos en Momin som sådan att från en salat till nästa är dennes hjärta och tankar fortfarande kvar i moskén. En sådan individ som ivrigt väntar från tiden för den sista bönen tills tiden för nästa så att denna kan återvända till moskén.

Den Utlovade Messias har sagt att utförandet av världsliga uppgifter också är nödvändiga i livet. Men man måste ständigt minnas Gud, för om man gör det kommer de världsliga uppgifterna genomföras med trohet och fullständig ärlighet.

Den utlovade Messias (as) sade också att man måste skydda sig mot lättja och letargi eftersom detta driver bort en från Gud. Många gånger när man frågar dem som har svårt att utföra sina fem dagliga böner, finner man dem säga att de känner sig lata. Denna lättja skapar också slarv i Guds kärlek och detta slarv, driver sakta men säkert bort dem från tron. Dessutom så förlorar man rädslan för domedagen då man kommer ställas inför svars för Gud.
Det är ytterligare en anledning till att Gud har nämnt tron på livet efter som en av de egenskaper som återfinns bland dem som kommer till moskéerna regelbundet.

Hadhrat Khalifatul Masih ville tillägga att alla ska komma ihåg att bara en handling inte är tillräcklig för att en ska nå rättfärdighet (taqwa) eller uppnå en perfekt tro. För en Momin, (sann troende), är det nödvändigt att denne uppfyller sina skyldigheter både gentemot Gud och alla Guds skapelser.

Den heliga Koranen har indikerat på många attribut för de som tror, några av vilka jag skall inom kort nämna. Endast genom att anta dessa kan man antas vara en person som har styrts mot den rätta vägen. Gud har gett oss otaliga befallningar för att vägleda oss i den heliga Koranen, därför krävs det av en Momin att denne uppfyller dem.

Allah, den Upphöjde, säger:
Wal-lazeena aamanoo Ashad-do nav-ban lil-lah (2:166)
”Men de troende är starkare i sin kärlek till Allah.”

fa Asaa oola ka anyaqoono minal muhtadeen (09:18)
”så det är dessa som kan bli rätt vägledda”

En annan av Guds bud är (2:84) wa qoolo lin nasay husna ”…tala vänligt till människorna…”

Hadhrat khalifatul masih säger att Ibland får han klagomål om att vissa tjänsteinnehavare i jamaat har fel attityder, eller att några tror att de befinner sig i ett högre stadie av rättfärdighet än andra. Dessa individer pratar med människor på ett sätt som orsakar dem smärta och därmed driver bort dem från jamaat. Sådana människor gör att moskeer blir övergivna istället för att hjälpa till med att befolka dem. Därför är det essentiellt att vi börjar med att förbättra oss själva innan vi kan sprida budskapet vidare till andra.
Vi måste etablera en speciell attityd som kan åskådas av alla i världen. Detta innebär att prioritera islams undervisning framför ens egna ändamål. Försöka göra sådant som gynnar andra istället för att tänka på det som gynnar en själv.

Må byggandet av denna moské i Kanada göra Jamaat starkare samt få medlemmarna i jamaat att uppfylla Guds befallningar så som regelbundna besök av moskén. Må varje medlems hjärta bli fyllt av kärlek för mosken så som den heliga profeten (as) förväntade sig av en riktig momin. Må denna moské vara sådan att den uppnår Guds nåd likaså alla som kommer till den. Må denna moské även underlätta spridandet av Islams sanna budskap.

Slutligen läste hadhrat khalifatul masih upp ett kort utdrag ur skrifter av den utlovade Messias (as). Han säger:
Den sanna skönheten i moskéer ligger inte i deras konstruktioner och design, i själva verket är den sanna skönheten de troende som erbjuder sina böner i dem med full uppriktighet. Utan sådana människor skulle moskéerna bli övergivna. Den heliga Profetens (sa) moské var en liten och dess tak var gjort av dadelpalmträdsgrenar. Vid regn brukade regn läcka genom taket ner till golvet. Men glöd och atmosfär i en moské kommer med dess tillbedjare inte från dess utseende eller konstruktion. Under den helige Profeten (sa) tid byggde vissa världsligt sinnade människor en storslagen moské dock med fel avsikter, konsekvensen av detta blev att Gud fick den att rasa. Namnet på denna moské var Majid Zarar. Gud fick den att falla för att den gick emot hans befallningar. Gud har sagt att det huvudsakliga syftet med att bygga moskéer skall vara uppnåendet av taqwa, rättfärdighet.

Den utlovade Messias (as) fortsätter med att säga:
Varje jamaat bör ha en egen moské och imam som kan ge råd och vägleda människor och medlemmar i Jamaat. Moskén skall göra det möjligt för alla medlemmar att be tillsammans. Det finns en stor välsignelse i jamaat som bygger på enighet, oenighet skapar bara förvirring och splittring. Detta är den tid då enighet och samhörighet måste främjas och små skillnader som orsakar splittring bör förbises.

Må Allah ge oss möjlighet att forma våra liv i enlighet med dessa befallningar. Ameen!